Szukaj:


Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

        Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 80 decyzją z dnia 8 lutego 1996 roku. Założycielem jest Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile spółka z o.o. Uczelnia działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, statut i przepisy wewnętrzne.
Już od 13 lat funkcjonuje na rynku edukacyjnym.

Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile jest:
doc. dr Danuta Kitowska

Kanclerzem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile jest:
mgr Urszula Nowak-Roznowska.

Dziekanem Wydziału Administracji i Zarządzania jest:
dr Ireneusz Adamczak.

        Nauka w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwa trzy lata a absolwenci otrzymują
dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych uzyskując tytuł licencjata.
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile oferuje studia na kierunkach: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE.
        Kontrolowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunki uzyskały pozytywne oceny w zakresie jakości kształcenia. Wysoka jakość kształcenia została potwierdzona Certyfikatem "NAJWYŻSZA JAKOŚĆ" za profesjonalizm i kompleksowość oferty edukacyjnej oraz stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej opartej na profesjonalnym zapleczu lokalowym i kadrowym, przyznany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością w roku 2005 i ponownie w roku 2006.

        W 2008r. Uczelnia otrzymała Kryształowy HIT za sprawność zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000.

        Uczelnia uzyskała - po raz pierwszy na rok akademicki 2005/2006, ponownie w 2006/2007 już na kolejny rok akademicki tj. 2007/2008 możliwość posługiwania się znakiem "WIARYGODNA SZKOŁA" w wyniku certyfikacji polegającej na sprawdzeniu aspektów prawnych działalności, ocenie bazy dydaktycznej i pozadydaktycznych form działalności, analizie materiałów promocyjnych pod względem prawdziwości przekazywanych informacji oraz wywiadzie środowiskowym wśród studentów i różnych środowisk lokalnych.

        Od roku akademickiego 2005/2006 Wyższa Szkoła Biznesu w Pile uczestniczy w Programie Erasmus, co stało się możliwe dzięki przyznaniu uczelni przez Komisję Europejską Karty Erasmusa o symbolu PL PILA 01. Zatem była pierwszą w Pile szkołą wyższą dysponującą takim dokumentem.
        Ta przepustka do współpracy z uczelniami europejskimi stała się podstawą do nawiązania współpracy z uczelniami zagranicznymi. Realizując cele procesu bolońskiego podpisaliśmy już
umowę partnerską z Wyższą Szkołą Zawodową Administracji w Wiesbaden Oddział w Kassel. Pierwsze spotkanie studentów współpracujących uczelni odbyło się 4.07. 2005 r. w Pile w formie warsztatów. Kolejne spotkania odbywają się na przemian w Pile i w Kassel.
        Natomiast w roku akademickim 2007/2008 w ramach umowy podpisana została deklaracja, w której zainteresowane strony deklarują w zakresie prowadzenia wymiany studentów możliwość wyjazdów studentów na część studiów w liczbie do 10 osób i możliwość zorganizowania praktyk
dla ok. 20 studentów w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej oraz innych jednostkach i instytucjach współpracujących. W zakresie prowadzenia wymiany pracowników uczelni przewiduje się możliwość wyjazdów nauczycieli akademickich w liczbie do 10 osób celem prowadzenia zajęć dydaktycznych a także możliwość wyjazdów innych pracowników uczelni
w liczbie do 10 osób, celem umożliwienia im doskonalenia umiejętności.

        Ponadto kierownictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Pile w dniach 26 - 28. 06. 2007 roku uczestniczyło w roboczych spotkaniach w uczelniach niemieckich w Hamburgu i Güstrow celem nawiązania międzyuczelnianej współpracy międzynarodowej.
Spotkania odbyły się w uczelniach o podobnym profilu nauczania tj. w Wyższej Szkole Policji
w Hamburgu oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, Policji i Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow. W perspektywie współpraca ta również obejmie prowadzenie wspólnych projektów
i badań naukowych np. z zakresu europejskiej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, współpracy z zakresu publikacji jak również wymiany studentów czy też odbywanie przez nich praktyk studenckich.
Przy okazji pobytu w Niemczech przybliżamy naszym partnerom nie tylko uczelnię ale i region pilski oraz nasze miasto.

        Wyższa Szkoła Biznesu w Pile daje możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu TELC z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W Wyższej Szkole Biznesu można także podnieść kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych oraz różnego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń, warsztatów dla różnych grup zawodowych i podmiotów prawnych.

        Uczelnia funkcjonuje w dwóch budynkach usytuowanych w centrum miasta o łącznej powierzchni 3.800 m2 . Własna baza naukowo-dydaktyczna to 25 sal wykładowych posiadających od 20 do 230 miejsc: sala audytoryjna na 230 miejsc, 3 pracownie komputerowe wyposażone w 60 zestawów komputerowych z dostępem do internetu, własna nowoczesna biblioteka i czytelnia, 2 punkty gastronomiczne z salami konsumpcyjnymi na 60 miejsc. Jednocześnie w budynkach uczelni naukę może pobierać 1130 studentów. Sale dydaktyczne w zależności od przeznaczenia wyposażone są w zestawy telewizyjne i video, rzutniki multimedialne i panele LCD, rzutnik 3M, zestawy magnetofonowe. Do dyspozycji studentów jest 5 kserokopiarek

        Programy edukacyjne realizowane są przez pracowników naukowo-dydaktycznych
o ustalonym autorytecie naukowym jak też kadrę wykładowców posiadających bogaty dorobek zawodowy, co stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania, przy jednoczesnym zachowaniu praktycznych aspektów kształcenia. W zakresie spraw naukowo-dydaktycznych i programowo-organizacyjnych Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi zarówno w kraju jak
i za granicą, prowadzi działalność konsultacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą.
Posiada znaczący dorobek w postaci własnych publikacji w postaci pozycji książkowych oraz
w formie zeszytów naukowych.
        Ważnym elementem realizowanego procesu dydaktycznego jest też organizacja konferencji naukowych międzynarodowych i o zasięgu ogólnopolskim.
Proces edukacyjny wymaga stałego doskonalenia również poprzez intensywny rozwój prac badawczo-naukowych. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile doceniając rangę posiadania własnego zaplecza naukowego angażuje się w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć badawczych.
Wszelkie podejmowane działania wynikają z troski o jakość kształcenia. Dużą wagę przywiązuje się
do łączenia nauki z praktyką oraz wkładu uczelni w rozwój społeczny i gospodarczy regionu i kraju.
Studenci uczestniczą w pracach kół naukowych, samorządu studenckiego oraz chóru uczelnianego, który jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Działacze Samorządu Studenckiego działają w strukturach krajowych samorządów studenckich, Młodzieżowej Radzie Miasta Piły, organizują różnego rodzaju zawody i imprezy integrujące środowisko, akcje pomocy, współpracują z przedstawicielami innych uczelni oraz szkół regionu pilskiego.
O wysokiej jakości kształcenia świadczy ponad 5 tysiący absolwentów doskonale wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną ale i praktyczną, które to pozwoliły im kontynuować naukę na magisterskich studiach uzupełniających bądź umożliwiły osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Celem uczelni jest ukształtowanie wykwalifikowanych specjalistów, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi, potrafiących świadomie kreować swoją ścieżkę zawodową.
        W uczelni funkcjonuje Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Pile. Prowadzi ono działania integracyjne i lobbistyczne mające na celu promowanie nowych roczników absolwentów uczelni by mogli odnaleźć się na nowym, jakże trudnym i konkurencyjnym rynku pracy.
Uczelnia umożliwia wejście w aktywne życie zawodowe odpowiednio do kwalifikacji i aspiracji między innymi za pośrednictwem Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów, które pomaga zainteresowanym w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z poszukiwaniem pracy, planowaniem swojej kariery zawodowej i aktywnym wkraczaniu na rynek pracy. Biuro Karier prowadzi bezpłatnie szkolenia, organizuje spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami, zbiera i udostępnia studentom oferty zatrudnienia, utrzymuje też bazę danych o studentach i absolwentach Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, w każdej chwili gotowe udzielić zainteresowanym pomocy.

Wyższa Szkoła Biznesu jest członkiem Pilskiej Izby Gospodarczej oraz członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

        Wyższa Szkoła Biznesu objęła patronatem naukowym i udostępnia pomieszczenia - salę audytoryjną, sale wykładowe, pracownie komputerowe oraz laboratoria językowe dla działającego
w Pile już 5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

        Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Pile mają również gwarancje korzystania z przywilejów studenckich, jak np. ulgi w opłatach za przejazdy, opieka zdrowotna, odroczenie lub zaliczenie służby wojskowej oraz korzystania ze świadczeń pomocy materialnej takich jak: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce, stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe, zapomogi.

Warunki przyjęcia;

WOLNY NABÓR

Dołącz do nas !!!

ZAPRASZAMY!!

 

Projekty realizowane  w Wyższej Szkole Biznesu w Pile w latach 2009 - 2011
Projekt "Być lepszym – szkolenia szansą dla Ciebie" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: 01.10.2009-30.09.2011 Beneficjenci: Pracujące osoby dorosłe (180 osób), z terenu województwa wielkopolskiego (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę) lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Cele projektu: Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji wielkopolskich pracowników i dostosowanie ich umiejętności do potrzeb gospodarki Wielkopolski.                                                               *****  Projekt „Wyższe Szanse - wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie pilskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: od 01.01.2010 r. do 30.09.2011 r. Beneficjenci: 1560 uczniów klas maturalnych i 80 nauczycieli z 10 szkół z powiatu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe na poziomie technikum
Celem ogólnym
projektu jest dobre przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do podjęcia pracy poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, wyrównywanie deficytów (lepsze przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, zajęcia fakultatywne pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, zajęcia fakultatywne edukacyjno-zawodowe dla uczniów, zajęcia dla nauczycieli, dyżury ekspertów w szkołach.   Projekty realizowane w Wyższej Szkole Biznesu w Pile w latach 2010 - 2015
Projekt: "Podążając za wymogami rynku pracy – Studia podyplomowe i specjalistyczneszkolenia szansą na lepszą przyszłość"dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,   Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czas realizacji: 01.10.2010-30.09.2012 Beneficjenci:osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinach kluczowych dla wprowadzania modelu gospodarki opartej na wiedzy: 360 słuchaczy z terenu całego kraju Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Pile poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o 4 kierunki studiów podyplomowych  oraz 3 kursy specjalistycznew, a także podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych słuchaczy studiów/uczestników kursów z terenu całej Polski w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze objętym wsparciem. Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w logistyce Komunikacja w biznesie BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem  Kursy specjalistyczne: Audytor – certyfikat energetyczny Certyfikowany pracownik zarządzania bezpieczeństwem i higieną Licencjonowany pracownik ochrony fizycznej II stopnia
                                                               *****
  Projekt "Doskonały praktyk" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe,
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Czas realizacji: 01.12.2010r. – 30.04.2012r. Beneficjenci: 80 nauczycieli kształcenia zawodowego o profilu: zarządzanie, marketing, administracja i ekonomia z terenu całego kraju Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 80 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w programie doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach i kursach doskonalących.

*****

Projekt "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki – efektywne zarządzaniepotencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni",   Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czas realizacji: 01.01.2011-31.03.2015 Beneficjenci: 380 osób, studenci WSB w Pile, w tym studenci rozpoczynający naukę na nowych specjalnościach.     Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego, jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Pile poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dwie nowe specjalności, organizację praktyk i staży studenckich, system nauczania na odległość oraz wsparcie studentów w ramach Biura Karier, a także podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, w tym również osób niepełnosprawnych.
Projekt "Być lepszym – szkolenia szansą dla Ciebie" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: 01.10.2009-30.09.2011 Beneficjenci: Pracujące osoby dorosłe (180 osób), z terenu województwa wielkopolskiego (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę) lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Cele projektu: Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji wielkopolskich pracowników i dostosowanie ich umiejętności do potrzeb gospodarki Wielkopolski.                                                               *****  Projekt „Wyższe Szanse - wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie pilskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: od 01.01.2010 r. do 30.09.2011 r. Beneficjenci: 1560 uczniów klas maturalnych i 80 nauczycieli z 10 szkół z powiatu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe na poziomie technikum
Celem ogólnym
projektu jest dobre przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do podjęcia pracy poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, wyrównywanie deficytów (lepsze przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, zajęcia fakultatywne pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, zajęcia fakultatywne edukacyjno-zawodowe dla uczniów, zajęcia dla nauczycieli, dyżury ekspertów w szkołach.   Projekty realizowane w Wyższej Szkole Biznesu w Pile w latach 2010 - 2015
Projekt: "Podążając za wymogami rynku pracy – Studia podyplomowe i specjalistyczneszkolenia szansą na lepszą przyszłość"dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,   Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czas realizacji: 01.10.2010-30.09.2012 Beneficjenci:osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinach kluczowych dla wprowadzania modelu gospodarki opartej na wiedzy: 360 słuchaczy z terenu całego kraju Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Pile poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o 4 kierunki studiów podyplomowych  oraz 3 kursy specjalistycznew, a także podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych słuchaczy studiów/uczestników kursów z terenu całej Polski w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze objętym wsparciem. Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w logistyce Komunikacja w biznesie BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem  Kursy specjalistyczne: Audytor – certyfikat energetyczny Certyfikowany pracownik zarządzania bezpieczeństwem i higieną Licencjonowany pracownik ochrony fizycznej II stopnia
                                                               *****

  Projekt "Doskonały praktyk" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe,
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Czas realizacji: 01.12.2010r. – 30.04.2012r. Beneficjenci: 80 nauczycieli kształcenia zawodowego o profilu: zarządzanie, marketing, administracja i ekonomia z terenu całego kraju Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 80 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w programie doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach i kursach doskonalących.

*****

Projekt "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki – efektywne zarządzaniepotencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni",   Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czas realizacji: 01.01.2011-31.03.2015 Beneficjenci: 380 osób, studenci WSB w Pile, w tym studenci rozpoczynający naukę na nowych specjalnościach.     Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego, jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Pile poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dwie nowe specjalności, organizację praktyk i staży studenckich, system nauczania na odległość oraz wsparcie studentów w ramach Biura Karier, a także podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, w tym również osób niepełnosprawnych.    Projekt "Być lepszym – szkolenia szansą dla Ciebie" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: 01.10.2009-30.09.2011 Beneficjenci: Pracujące osoby dorosłe (180 osób), z terenu województwa wielkopolskiego (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę) lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Cele projektu: Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji wielkopolskich pracowników i dostosowanie ich umiejętności do potrzeb gospodarki Wielkopolski                                                               *****  Projekt „Wyższe Szanse - wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie pilskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: od 01.01.2010 r. do 30.09.2011 r. Beneficjenci: 1560 uczniów klas maturalnych i 80 nauczycieli z 10 szkół z powiatu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe na poziomie technikum
Celem ogólnym
projektu jest dobre przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do podjęcia pracy poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, wyrównywanie deficytów (lepsze przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, zajęcia fakultatywne pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, zajęcia fakultatywne edukacyjno-zawodowe dla uczniów, zajęcia dla nauczycieli, dyżury ekspertów w szkołach.   Projekty realizowane w Wyższej Szkole Biznesu w Pile w latach 2010 - 2015   Projekt: "Podążając za wymogami rynku pracy – Studia podyplomowe i specjalistyczneszkolenia szansą na lepszą przyszłość"dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,   Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czas realizacji: 01.10.2010-30.09.2012 Beneficjenci:osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinach kluczowych dla wprowadzania modelu gospodarki opartej na wiedzy: 360 słuchaczy z terenu całego kraju Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Pile poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o 4 kierunki studiów podyplomowych  oraz 3 kursy specjalistycznew, a także podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych słuchaczy studiów/uczestników kursów z terenu całej Polski w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze objętym wsparciem. Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w logistyce Komunikacja w biznesie BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem  Kursy specjalistyczne: Audytor – certyfikat energetyczny Certyfikowany pracownik zarządzania bezpieczeństwem i higieną Licencjonowany pracownik ochrony fizycznej II stopnia                                                                *****

  Projekt "Doskonały praktyk" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe,
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Czas realizacji: 01.12.2010r. – 30.04.2012r. Beneficjenci: 80 nauczycieli kształcenia zawodowego o profilu: zarządzanie, marketing, administracja i ekonomia z terenu całego kraju Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 80 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w programie doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach i kursach doskonalących.

*****

Projekt "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki – efektywne zarządzaniepotencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni",   Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czas realizacji: 01.01.2011-31.03.2015 Beneficjenci: 380 osób, studenci WSB w Pile, w tym studenci rozpoczynający naukę na nowych specjalnościach.     Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego, jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Pile poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dwie nowe specjalności, organizację praktyk i staży studenckich, system nauczania na odległość oraz wsparcie studentów w ramach Biura Karier, a także podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, w tym również osób niepełnosprawnych.

    Projekt "Być lepszym – szkolenia szansą dla Ciebie" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: 01.10.2009-30.09.2011 Beneficjenci: Pracujące osoby dorosłe (180 osób), z terenu województwa wielkopolskiego (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę) lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Cele projektu: Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji wielkopolskich pracowników i dostosowanie ich umiejętności do potrzeb gospodarki Wielkopolski.                                                               *****  Projekt „Wyższe Szanse - wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie pilskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czas realizacji: od 01.01.2010 r. do 30.09.2011 r. Beneficjenci: 1560 uczniów klas maturalnych i 80 nauczycieli z 10 szkół z powiatu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe na poziomie technikum
Celem ogólnym
projektu jest dobre przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do podjęcia pracy poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, wyrównywanie deficytów (lepsze przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, zajęcia fakultatywne pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, zajęcia fakultatywne edukacyjno-zawodowe dla uczniów, zajęcia dla nauczycieli, dyżury ekspertów w szkołach.   Projekty realizowane w Wyższej Szkole Biznesu w Pile w latach 2010 - 2015
Projekt: "Podążając za wymogami rynku pracy – Studia podyplomowe i specjalistyczneszkolenia szansą na lepszą przyszłość"dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,   Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czas realizacji: 01.10.2010-30.09.2012 Beneficjenci:osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinach kluczowych dla wprowadzania modelu gospodarki opartej na wiedzy: 360 słuchaczy z terenu całego kraju Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Pile poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o 4 kierunki studiów podyplomowych  oraz 3 kursy specjalistycznew, a także podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych słuchaczy studiów/uczestników kursów z terenu całej Polski w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze objętym wsparciem.
 

Typ szkoły: wyższe

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
województwo: wielkopolskie
64-920 Piła ul.Aleja Niepodległości 2
telefon: 067 211 73 10
fax: 067 212 49 72
strona www: http://www.wsb.pila.pl
Mapa lokalizująca placówkę: