Szukaj:


Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie kształci studentów od 2002 r. Jest uczelnią niepubliczną. Jej kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich takich jak Wrocław, Poznań czy Kraków.

UZZM oferuje cztery kierunki studiów I stopnia (licencjackie i inżynierskie) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. A także studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym oraz studia podyplomowe.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały:
•    Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
•    Wydział Nauk Technicznych

Kierunki studiów i programy nauczania dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

Więcej nt. Uczelni na stronie: WWW.UZZM.PL

OFERTA KSZTAŁCENIA UZZM:

I) Studia licencjackie (I stopnia)

Zarządzanie
Specjalności:

Zarządzanie Kadrami   Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Marketing  (NOWOŚĆ) Logistyka Menedżerska  (NOWOŚĆ) Zarządzanie w Handlu  (NOWOŚĆ)

Pedagogika
Specjalności:

Resocjalizacja i Socjoterapia
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Asystent Osoby Niepełnosprawnej (NOWOŚĆ) Edukacja Techniczna i Informatyczna  (NOWOŚĆ)


II) Studia inżynierskie (I stopnia)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Inżynieria Procesami Produkcji Zarządzanie Systemami Jakości  (NOWOŚĆ)

Górnictwo i Geologia
Specjalności:

Techniki Eksploatacji Złóż Maszyny i Urządzenia Górnicze Techniki Eksploatacji Złóż Miedzi  NOWOŚĆ

 

III) Studia magisterskie (II stopnia)

Zarządzanie o profilu praktycznym

Zarządzanie w Przemyśle Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie w Administracji Zarządzanie Jakością i Środowiskiem Specjalność Ogólnomenedżerska


Kandydaci przyjmowani są na kierunek Zarządzanie profil praktyczny. Studenci po pierwszym semestrze nauki będą mogli wybrać jedną ze specjalności lub też kontynuować naukę bez wyboru specjalności. Uruchomienie kształcenia na specjalności uzależnione będzie od liczby chętnych.

IV) Studia podyplomowe

Przygotowanie Pedagogiczne Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zarządzanie Procesami Produkacji Edukcja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Socjoterapia  (NOWOŚĆ) Doradztwo Personalne i Zawodowe  (NOWOŚĆ) Zarządzanie Kadrami  

Wszystkie szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI dostępne są na stronie www.uzzm.pl

ZASADY REKRUTACJI na studia licencjackie i inżynierskie:
Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego trwa od połowy maja do września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach. Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie). O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY REKRUTACJI na studia magisterskie:

Rekrutacja trwa od połowy maja do wyczerpania limitu miejsc. By ubiegać się o przyjęcie na nasze studia II stopnia należy mieć ukończone co najmniej studia I stopnia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

ZASADY REKRUTACJI na studia podyplomowe:
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie stosownych dokumentów, a w przypadku dużej liczby kandydatów przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Nabór na studia podyplomowe trwa przez cały rok. Planowany termin uruchomienia studiów podyplomowych, to połowa października br.

DZIAŁ REKRUTACJI mieści się w sekretariacie Uczelni przy ul. Odrodzenia 21, 23 w pokoju 114, nr (76) 749 89 29, uzzm@uzzm.pl

CO NAS WYRÓŻNIA?

kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb studentów uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze, małe grupy wykładowe, kameralna atmosfera, wyjazdy terenowe, profesjonalna kadra dydaktyczna, specjalistyczne oprogramowanie w pracowniach komputerowych,
dostęp do darmowego Internetu na terenie Uczelni, bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne, szeroki pakiet stypendiów (m.in.: naukowych, socjalnych, sportowych), uczelniane publikacje wydawnicze, organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych dla studentów, a także specjalistów naukowych z różnych branż oraz społeczności lokalnej, Uczelnia zatrudnia kadrę zarówno stricte uczelnianą, jak i wielu praktyków, z największych firm w regionie, na UZZM funkcjonuje Konwent, czyli ciało opiniodawczo-doradcze skupiające przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych. Celem i zadaniem jego jest doradztwo w zakresie wdrażania nowych kierunków oraz specjalności kształcenia na UZZM. UZZM dba o rozwijanie kompetencji praktycznych swoich studentów, dlatego też prowadzi wiele zajęć laboratoryjnych, dydaktyczne wyjazdy terenowe i zajęcia warsztatowe, studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w lokalnych zakładach pracy.

 DLA STUDENTÓW

Uczelnia Zagłębia Miedziowego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i tworzy dla nich, nie tylko odpowiednie warunki do nauki, ale również wspiera żaków oraz uczestniczy w ich społecznym życiu studenckim.

Na UZZM organizowane są cykliczne imprezy, w tym: Juwenalia, Otrzęsiny, Półmetek oraz wiele innych wydarzeń, podczas których Żacy mają okazję na głębszą integrację. Ponadto Uczelnia interesuje się również losami swoich Absolwentów, organizując dla nich spotkania w ramach Klubu Absolwenta. 
UZZM dba również o wysoki poziom edukacji studentów - poza obowiązkowym programem nauczania. Realizuje to poprzez organizację licznych konferencji, wykładów otwartych i warsztatów. W wewnętrznych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele najbardziej prestiżowych Uniwersytetów z Polski. Ponadto na Uczelnia działają dwa koła naukowe, w tym Pedagogiczne i Koło Naukowe Górników i Geologów.Typ szkoły: wyższe

Dane teleadresowe:
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
województwo: dolnośląskie
59-300 Lubin ul.Odrodzenia 21,23
telefon: 76/ 749-89-29
fax: 76/ 749-89-28
strona www: http://www.uzzm.pl
Mapa lokalizująca placówkę: